Všeobecné podmínky

Provozovatelem portálu modralavina.cz(dále ML) je občanské sdružení SigmaUnited o.s.

Dodržování obecně platných předpisů a zákonů

ML jakožto služba internetové veřejnosti, si vyhrazuje právo na dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény. Z těchto důvodů není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity, zejména propagovat byť i skrytě podporu všech jednání, která by byla zjevně v rozporu s platným zákonem. Taktéž není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Modralavina.cz

Na ML je též zakázáno porušovat autorská práva, provozovat jakoukoli výdělečnou či inzertní činnost, výjimku tvoří pouze akce schválené občanským sdružením SigmaUnited a jejich propagační aktivity.

Uživatel

Uživatel se zavazuje uchovávat v přísné tajnosti přístupové údaje (přihlašovací údaje, hesla atd.), které obdrží od ML za účelem přístupu k jejím službám. Uživatel bude ML neprodleně informovat tehdy, pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že jsou přístupové údaje známy neoprávněným třetím osobám. Z důvodu zajištění důkazů se uživateli doporučuje učinit tak písemně (příp. emailem). Pokud účet použije třetí osoba, poté co se dostala k přístupovým údajům, protože je uživatel dostatečně nezabezpečil před cizím přístupem, musí uživatel kvůli umožněnému nebezpečí nejasností o tom, kdo s daným účtem zacházel a kdo může být v případě porušení smlouvy nebo jiných zákonů stíhán, počítat s tím, že se s ním bude jednat tak, jako by se účtem zacházel sám. ML je oprávněna sama posoudit každý přístup s údaji uživatele jako přístup uživatele. ML upozorňuje na to, že by měla být hesla z bezpečnostních důvodů pravidelně měněna. Uživatel je sám zodpovědný za užívání svého účtu.

V případě důvodného podezření, že byly přístupové údaje oznámeny neoprávněným třetím osobám, je společnost Gradex s.r.o. z bezpečnostních důvodů oprávněna, nikoli však povinna, sama dle svobodného uvážení bez předchozího oznámení změnit přístupové údaje, příp. zablokovat užívání účtu. Neprodleně o tom bude informovat oprávněného uživatele a na výzvu mu v přiměřené lhůtě sdělí nové přístupové údaje. Uživatel nemá nárok na to, aby byly původní přístupové údaje znovu obnoveny.

Uživatel se zavazuje za žádných okolností nepoužít účet, přihlašovací jméno nebo heslo jiného uživatele.

Odpovědnost

Modralavina nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Modrélaviny

Podmínky služby | SigmaUnited | SK Sigma Olomouc